0

กรรมวิธีการผลิต


เหมาไถยังคงยึดถือแนวทางการผลิตแบบดั้งเดิม เพื่อคงคุณภาพ และเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
รายละเอียดเพิ่มเติม