null

0

กรรมวิธีการผลิต


เหมาไถยังคงยึดถือแนวทางการผลิตแบบดั้งเดิม เพื่อคงคุณภาพ และเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

recommend

Moutai Prince (王子)

1300 บาท